Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WATEX” apstrādā personas datus interneta lapā un veikalā www.udensfiltri.lv (turpmāk – e-veikals) un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības.
Informācija par pārzini
E-veikala pārzinis ir  SIA “WATEX” (turpmāk – WATEX), reģistrācijas nr.40003712811, adrese: Ganību dambis 27 k-5, Rīga, LV - 1005. Kontaktinformācija. E-pasta adrese: info@udensfiltri.lv, Tālrunis +371- 67381989.
E-veikalā var iegādāties mūsu preces saskaņā ar distances līgumu gan tad, ja persona, aizpildot reģistrācijas formu pierakstās, kā www.udensfiltri.lv reģistrēts lietotājs (turpmāk – Lietotājs vai datu subjekts), vai arī, nepierakstoties.
E-veikalā WATEX veic personas datu apstrādi atbilstoši šādiem tiesiskajiem pamatiem un mērķiem:
1.1. Fiziskas personas lietotāja konta izveidošana, lai nodrošinātu pirkuma piegādes organizēšanu. Apstrādātie personas dati: e-pasta adrese, lietotāja vārds). Apstrādes tiesiskais pamats: lietotāja piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts). Lietotāja vārds var būt jebkāds vārds.
1.2. Juridiskas personas lietotāja konta izveidošana, lai nodrošinātu pirkuma piegādes organizēšanu. Apstrādātie personas dati: juridiskās personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese, lietotāja vārds. Apstrādes tiesiskais pamats: WATEX leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
1.3. Lietotāja konta administrēšana (lietotāja piekļuves nodrošināšana lietotāja kontam. Lietotāja piekļuves nodrošināšana savam kontam, gadījumā, ja aizmirsta parole vai Lietotājs ir zaudējis piekļuvi iepriekš reģistrētai elektroniskā pasta adresei). Apstrādātie personas dati: e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats: WATEX tiesiska interese nodrošināt piekļuvi lietotāja kontam (Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
1.4. Pasūtījuma veikšana, noformēšana un piegādes organizēšana (klienta grozā ielikto preču pasūtījuma noformēšana, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu nosūtīšana). Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, piegādes adrese). Apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts.
1.5.  Atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksa Klientam (pirkuma atteikuma gadījumā). Apstrādātie personas dati: maksātāja vārds, uzvārds, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids. Apstrādes tiesiskais pamats: WATEX tiesiskā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
1.6. Patērētāju pretenziju izskatīšana. Apstrādātie personas dati: pircēja vārds, uzvārds, pirkuma summa, prece un cita saistītā informācija. Apstrādes tiesiskais pamats: WATEX juridiskais pienākums, tiesiska interese (Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunkts).
1.7. Regulas prasību izpilde attiecībā uz datu subjekta iesniegumu izskatīšanu. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats: WATEX juridiskā pienākuma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).
2. Personas datu saņēmēju kategorijas
WATEX nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. WATEX paredz, ka personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:
2.1.1. nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;
2.1.2. personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus WATEX (piemēram servera uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, preču kurjeri, smart-id risinājumu uzturētāji vai citi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.
2.1.2. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;
2.1.4. WATEX ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
3. Personas datu glabāšana un drošība
Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•    ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
•    ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
•    ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Personas dati netiek apstrādāti un glabāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas. WATEX nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek glabāti un aizsargāti no neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. WATEX apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati saglabātu konfidenciāli un tiktu droši uzglabāti.
Personas dati e-veikalā par Lietotāju tiks uzglabāti divus gadus pēc pēdējā pirkuma.
Ja Lietotājs neizmanto savu reģistrēto kontu ilgāk par diviem gadiem, lietotāja konts un personas dati tiks automātiski dzēsti.
4. Datu subjekta tiesības
Lai Jūs, kā datu subjekts, izmantotu savas tiesības un piekļūtu saviem personas datiem, kurus WATEX apstrādā, ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “WATEX”, adrese: vai elektroniski parakstīts iesniegums uz e-pasta adresi: info@udensfiltri.lv.
Atbilstoši Regulai Jums ir šādas tiesības attiecībā uz WATEX www.udensfiltri.lv e-veikalā veikto datu apstrādi:
•    piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
•    veikt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu;
•    dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
•    atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
•    ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus.
Ja Jūs neesat apmierināti ar saņemto atbildi vai WATEX rīcību attiecībā uz datu subjekta iesniegumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā - Elijas iela 17, Rīga,  LV-1050.
5. Izmaiņas Privātuma politikā
WATEX var veikt izmaiņas Privātuma politikā un grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.